ایران - گیلان

رشت

گروه مهندسین اسکان خزر

دفتر مرکزی : گیلان ، رشت بلوارشهید انصاری برج تندیس طبقه ۶
دفتر طراحی : رشت – بلوارشهیدانصاری ، گلباغ نماز ساختمان پارس طبقه ۵
دفترکارگاهی : رشت – کوچصفهان – خیابان شهید بهشتی -ساختمان اخوان – طبقه اول

 

تلفن : ۳۳۷۲۳۳۸۳ و ۳۳۷۲۳۳۸۱-۰۱۳        ۰۹۱۱۳۳۷۲۳۶۳        ایمیل : skaan.gp@gmail.com

    .