ایران - گیلان

رشت

نمایشگاه ها - گروه مهندسین اسکان خزر

نمایشگاه های صنعت ساختمان

نمایشگاه صنعت ساختمان رشت / سال ۱۳۹۳

نمایشگاه صنعت ساختمان رشت / سال ۱۳۹۴

نمایشگاه صنعت ساختمان رشت / سال ۱۳۹۵

نمایشگاه صنعت ساختمان منطقه آزاد انزلی / سال ۱۳۹۶

.