ایران - گیلان

رشت

نظارت بر اجرای سقف وافل - گروه مهندسین اسکان خزر

نظارت براجرای سیستم سقف بصورت تیرچه درجا (وافل یکطرفه)

به منظور فراگیرشدن هرچه بیشتر سیستم سقف های نوین ساخت و جایگزینی آن با سقف های تیرچه با پاشنه بتونی وبلوک های پلی استایرن ، خدمات مجموعه اسکان خزر دراین بخش با همراهی کارگروه نظارت که متشکل ازمهندسان مجرب می باشد اقدام به بررسی ، کنترل وثبت چک لیست های کنترل سازه قبل وحین عملیات اجرایی سازه نموده تا بتوان خدمات مهندسی را درعمل پس ازواگذاری قالب های غیرماندگارپشتیبانی نموددراین حالت کارفرما پس از عقد قرارداد می تواند از عوامل اجرایی خود شامل آرماتوربند وهمچنین ابزار های موجود درپروژه استفاده نماید

.