ایران - گیلان

رشت

مقایسه فنی و اقتصادی - گروه مهندسین اسکان خزر

بدلیل ماهیت بلوک های پلی استایرن وفرو رفتن اسپیسر در آن معمولا میلگرد حرارتی به آنها میچسبد که باعث کاهش کاور رویه می شود

 

ب دلیل حرکت بلوک های پلی استایرن حین بتن ریزی معمولا جان تیرچهو کلاف عرضی کمتر از حد مجاز می شود .

 

رعایت ضوابط آیین نامه در ساخت تیرچه ( حذف کامل جوشکاری تیرچه بصورت قوس الکتریکی )


بعلت حفظ رطوبت داخل قالب عمل آوری بتن تیرچه در سیستم وافل کامل انجام می شود در صورتی که رسیدن به این اطمینان در روش سنتی بسیار دشوار است .

افزایش ایمنی کار و کاهش حوادث کارگاهی

اطمینان از بتن ریزی با کیفیت مناسب پاشنه تیرچه در سیستم وافل

افزایش ایمنی در مقابل آتش سوزی (حریق) (مدیریت بحران)

امکان عبور لوله ها از زیر سقف وکاهش حجم کف سازی/ دسترسی آسان جهت تعمیر و نگهداری

بتن ریزی سقف وافل در یک لایه صورت می پذیرد که مانع ایجاد اتصال سرد میشود در حالی که دال های تخت توخالی به منظور عبور بتن در زیر قالب الزاما می بایست در دو مرحله بتن ریزی صورت گیردکه این خودمستلزم دقت بیشتربرای کاهش خطای انسانی می باشد . عواملی همچون تاخیردرحضورمیکسرهای متوالی درمحل ، سرعت گیرش اولیه سیمان درهوای گرم می توانددرایجاددرزسردتاثیرگذارباشد.

استفاده از قالب های وافل در سقف های متوالی (بیش از ۵۰ سقف ) به علت غیر ماندگار بودن که این امرموجب کاهش هزینه های اجرایی می شود در حالی که سقف های دال تخت توخالی (یوبوت و کوبیاکس ) به علت ماندگار بودن میبایست در هر سقف قالب خریداری شود.

کاهش بیش از ۷۰ درصد حجم چوب مصرفی در زیرسازی سقف وافل دو طرفه به علت استفاده ازتنها چوب های ۵*۱۰ که تمامی آنها را درانتهای پروژه می توان درسربندی ویا زیرسازی سقف کاذب استفاده نموددرحالی که زیرسازی سقف های دال تخت توخالی با ورق های پلی وود می باشد که می بایست ابتدا کل سطح راقالبندی نمود سپس اقدام به عملیات اجرایی نمود

کاهش حجم بتن و میلگرد مصرفی به علت یک پوش بودن سقف های وافل دو طرفه نسبت به دال تخت توخالی که این مورد که ازمهمترین موضوعات درکاهش بارمالی پروژه ها می باشدکه علاوه برکاهش خریدمصالح مصرفی باعث کاهش هزینه های مربوط به بهسازی خاک ومیکروپایل یا شمع خواهد شد که درمناطق شمال کشور به دلیل تیپ بندی ضعیف خاک که دربیشتر مواقع خاک نوع ۴ می باشد بسیار هائزاهمیت است

.