ایران - گیلان

رشت

معرفی تکنولوژی سقف وافل - گروه مهندسین اسکان خزر

معرفی تکنولوژی سقف وافل :

امروزه استفاده ازتکنیک ها وتکنولوژی های نوین ساختمانی به منظوربهینه سازی ، افزایش عمرمفیدومقاوم نمودن ساختمان هادربرابرزلزله وآتش سوزی بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است باتوجه به اینکه سقف بیشترین سهم را دروزن سازه عهده دارمی باشد. کاهش وزن سقف هادرسبک سازی بسیارهائزاهمیت می باشد.

 

سیستم سقف وافل

 

  • سیستم سقف وافل (waffle slab  ) دال مجوف تک پوش متشکل ازبتن ، میلگردوقالب های غیرماندگار     بوده که باعملکرد دوطرفه تشکیل مقطع T شکل را می دهد وبا حفظ سختی وظرفیت خمشی دال موجب    کاهش وزن سازه می شود که می توان برای دهانه های بلند ( بیش از ۱۲ متر ) ازاین سیستم سازه ای استفاده نمود.این سیستم سقف ازدیربازمورداستفاده قرارگرفته که می توان آثاراجرای آن را دربسیاری ازبناها درایران وسایرنقاط جهان مشاهده نمود .یکی ازمزیت های سیستم سقف وافل دسترسی کامل به اصول ومبانی طراحی دربسیاری ازکتب های دانشگاهی وهمچنین آیین نامه های معتبرداخلی وخارجی می باشدکه موجب اعتمادهرچه بیشترمتخصصان ومهندسان به این تکنیک ساخت شده است .

    همچنین با توجه به سهولت دراجرابرای پیمانکاران وشرایط اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاران حوزه صنعت ساختمان موجبات گسترش بیش از پیش این سیستم سازه ای درسطح کشور فراهم شده است

    علاوه برموارد فوق تنوع درابعاد وارتقاع قالب های وافل سبب شده که دراجرای سیستم سقف بصورت دال یکطرفه ( تیرچه درجا ) برای دهانه های متعارف نیزکاربردویژه ای داشته باشدویکی از مهمترین دغدغه مهندسان ، مجریان وسازمانهای مرتبط با صنعت ساختمان جهت کنترل ونظارت سقف های تیرچه با بلوک های پلی استایرن بطورکلی برطرف شود

.