ایران - گیلان

رشت

مشاوره و طراحی سازه - گروه مهندسین اسکان خزر

مشاوره و طراحی سقف

+مشاوره اولیه وارایه خدمات فاز ۱ سازه :

به منظور آشنایی هرچه بیشترفعالان صنعت ساختمان باسیستم های نوین ساخت ومعرفی مزایا فنی واقتصادی در پروژه موردنظر ، این مجموعه مشاوره اولیه وخدمات فازیک سازه که شامل پیش طرح سازه می باشدرابصورت رایگان دراختیارقرارمی دهد تا کارفرما بتواند با مقایسه با سایر سیستم های موجود تصمیم گیری نماید

+تهیه دفترچه محاسبات ونقشه های اجرایی :

پس ازانجام مطالعات اولیه وعقدقرارداد این مجموعه خدمات طراحی سازه شامل تهیه دفترچه محاسبات ونقشه اجرایی را ارایه می دهدکه پس از بررسی نقشه های طراحی شده درکارگروه های فنی اسکان خزردرصورت نیازاقدام به دفاع ازطرح در مراجع ذیصلاح کنترل نقشه می نماید .

.