ایران - گیلان

رشت

سوالات متداول - گروه مهندسین اسکان خزر

سوالات متداول

دال های تخت توخالی متشکل از تیرهای عمودبرهم ودولایه بتن تحتانی وفوقانی همراه با شبکه میلگردهای عمود برهم می باشد که بصورت مقطع I شکل عمل می نمایدکه دراجرای سقف ازقالب های ماندگاردرسقف استفاده می شود درحالیکه دال مجوف وافل بصورت تیرهای عمودبرهم ویک لایه بتن فوقانی می باشد وبصورت مقطع T شکل عمل می نماید که ازقالب های غیرماندگاردراجرای سقف استفاده می شود.

سیستم سقف وافل با توجه مقطع T شکل میزان مصرف بتن ومیلگرد کمتری رانسبت به دال های تخت توخالی دارا می باشد علاوه برآن به علت غیرماندگاربودن قالب ها میزان مصرف چوب نیزکاهش پیدا نموده وموجبات کاهش هزینه های اجرایی فراهم می شود .

سیستم سقف تیرچه درجا شباهت بسیارزیادی ازنظر اصول ومبانی طراحی به سقف های تیرچه وبلوک های پلی استایرن داشته وحتی دتایل های وزنی مربوط به جزییات سقف نیزکمترمی باشد همچنین با توجه به فواصل محوربه محور تیرچه ها که ۷۰ سانتی می باشد وحذف هزینه های بالاسری ساخت تیرچه وحذف بلوک های پلی استایرن (یونولیت ) می توان توجیح اقتصادی خوبی را برای سیستم سقف تیرچه درجا پیشبینی نمود .

ترکیب مواداستفاده شده درقالب منجرشده که علاوه براستحکام بالا انعطاف پذیرنیزباشدواین قابلیت باعث جداشدگی راحت قالب ها ازسقف می شودکه درصورت آموزش صحیح درجاگذاری ، نصب وبازکردن قالبها می توان حداقل برای ۵۰ سقف متوالی ودرچندین پروژه استفاده نمود.

برای طراحی سازه معمولا ازنرم افزارهای متداول مانند SAP، SAFE ، ETABS  استفاده می شود

قالبهای وافل ازجنس پلی اتیلن که ترکیبی ازموادکربن ، UV ، ABS  ، والیاف های کامپوزیتی می باشد

درسیستم سقف وافل ابتدامدل اولیه درنرم افزارETABS  طراحی شده که می توان شکل وابعاد اجرایی وافل دردرمدل مشاهده نمودهمچنین براساس روابط مندرج درآیین نامه مبحث نهم مقررات ملی

L/33 )) حداقل ضخامت پیشنهادی سقف ارایه می گردد درمورد ستونهای کناری وستون های برشی متصلبه سقف چنانچه برش پانچ به دلیل ضخامت کم سقف بیش ازحدمجاز باشد می توان توسط محاسبات با افزایش ضخامت سقف برش پانچ را به حداقل رساند. چنانچه میزان برش پانچ با وجودافزایش ضخامت سقف همچنان بیش ازحدمجازباشدمی بایست ازکتیبه بتونی داخل سقف ویا میلگردهای برشی باجاگذاری مستقیم آن را به حداقل رساند .

سیستم سقف وافل یکطرفه (تیرچه درجا ) باتوجه به شباهت بسیارزیادبه روش سنتی تکنیک اجرا براحتی قابل انتقال می باشد وشرایط ایمن تری را برای مجموعه پیمانکاران ایجادمی نماید.البته درسیستم وافل دوطرفه با توجه به دهانه بلند وحساسیت بیشتراکیپ اجرایی پس ازطی دوره های آموزشی وکارگاهی ودریافت گواهی ازطرف شرکت می تواند شروع به فعالیت داشته باشد .

تفاوت میزان چوب درسیستم تیرچه درجا ( وافل یکطرفه ) تنها به ازای چوب های زیرتیرچه می باشد که برای یک زیربنای ۲۰۰ مترمربع حدود ۱ مترمکعب چوب مازاد می باشد

باتوجه به غیرماندگاربودن قالبهای وافل وهمچنین یک پوش بودن بتن نیازی به قالب بندی کل سطح زیرین نمی باشددرصورتی که درسیستم های دال تخت توخالی با توجه به دوپوش بودن ، وجودبتن سطح زیرین وماندگاربودن قالب می بایست کل مجموعه سقف را با ورق های پلی وودابتداتخته کوبی نمودکه میزان چوب به شدت افزایش می یابد. بدین صورت سیستم سقف وافل درمقایسه با دالهای تخت توخالی می توان شاهد کاهش ۷۰ درصدی میزان چوب مصرفی بود.

آیین نامه مربوط به طراحی سازه شامل مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ، آیین نامه ۲۸۰۰ ، آیین نامه آبا و ACI  که موردتاییدمرکزتحقیقات راه وشهرسازی می باشد مورداستفاده قرارمی گیرد.

مصالح مورداستفاده دراین دال ها شامل بتن ، میلگردوقالب های غیرماندگارمی باشد . مقاومت بتن ومیلگردتوسط طراح سازه تعیین می گرددکه معمولا ماننددیگراعضای بتنی سازه درنظرگرفته می شود.

مجموعه سقف شامل ۲ تیپ قالب به عنوان وافل ودرپوش می باشد، ابعادقالب های وافل ۷۰*۵۰ ۷۰*۴۰ ، ۷۰*۳۰ ، ۷۰*۲۰ وقالبهای درپوش ۷۰*۱۶ سانتی متربا ارتفاع های متغییر  ۴۰،۳۵،۳۰،۲۵،۲۰ می باشد که بسته به نوع طراحی سیستم سقف ( وافل یکطرفه ویا دوطرفه ) ودهانه های تحت پوشش انتخاب واجرا می شود

.