ایران - گیلان

رشت

سقف وافل - گروه مهندسین اسکان خزر

مراحل اجرا وافل دوطرفه

۱- نصب قالب های وافل                                                                                                  ۲- میلگرد گذاری دال فوقانی وتیرهای عمودبرهم

3- آماده سازی وبتن ریزی سقف                                                                                                                            ۴- بازکردن قالب های وافل

.