ایران - گیلان

رشت

روش اجرا سیستم سقف وافل - گروه مهندسین اسکان خزر

نحوه اجرای وافل یک طرفه

۱- قالب بندی زیر تیر های اصلی و فرعی                                                                                    ۲-نصب تخته های کف و آویز تیر

۳- زیرسازی سقف / نصب چوب ها                                                                                                          ۴- نصب و جاگذاری قالبها

 

 

5-نصب پایه های اطمینان                                                                                                                              ۶-جاگذاری میلگرد های طولی و عرضی

 

7- ساخت تیرچه درجا وجاگذاری آن                                                                                                                  ۸-تکمیل نهایی سقف

 

.