ایران - گیلان

رشت

اهداف چشم انداز - گروه مهندسین اسکان خزر

توسعه وصدورخدمات مهندسی  

تحقیقات وپژوهش ، ارتباط دانشگاه با صنعت  

اشتغال زایی واستفاده از نیروی انسانی متعهد ، متخصص وکارآمد  

شناخت ، ترویج وتوسعه تکنولوژی های نوین ساخت  

اصلاح روشهای ساخت وساز واستفاده ازمصالح وتکنولوژی نوین

مشارکت وسرمایه گذاری

استفاده ازسرمایه های خردجهت بهربرداری درپروژهای کلان در چهارچوب تعاونی های مشارکت

.